Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Čítajte » Etický kódex

Etický kódex

  Hlavným cieľom klubu Butterfly Business Effect je vytvárať a udržiavať korektné obchodné vzťahy na základe maximálnej zodpovednosti, dôvery, tolerancie a rešpektu.

  Za týmto účelom sme si stanovili tieto zásady a každý člen sa zaväzuje ich vždy a za akýchkoľvek okolností dodržiavať.

  1. Vždy jednať voči členom ako aj ostatným osobám v klube čestne, na základe úcty a profesionálnej etiky a rešpektovať ich práva; 
  1. Dodržiavať všeobecne záväzné  právne predpisy a zákony Slovenskej republiky, etické zásady, normy a predpisy týkajúce sa podnikateľského odboru každého člena BB-effect;
  1. Členstvo v klube BB-effect vnímame ako vzájomnú podporu biznisu, preto každý člen garantuje najvyššiu kvalitu svojich služieb a produktov za bežné, prípadne zvýhodnené ceny pre členov klubu BB-effect.
  1. Neposkytovať služby alebo nepodieľať sa na ich poskytovaní nečestným a neprofesionálnym spôsobom, neuviesť člena klubu alebo inú osobu do omylu, nezneužiť jeho dôveru vo svoj prospech, nezamlčať členovi alebo inej osobe žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla akokoľvek negatívne ovplyvniť realizovaný obchod;
  1. Dodržiavať všetky dohody medzi členmi klubu BB-effect, vrátane termínov a iných podmienok a o zmenách včas a transparentne informovať;
  1. Rešpektovať názory a postoje členov ako aj iných osôb v klube BB-effect, pristupovať k nim bez akýchkoľvek predsudkov a nepodložených odsudzovaní. Neznevažovať činnosť iných členov klubu, ani sa nevyjadrovať k činnosti konkurenčných firiem s úmyslom kohokoľvek poškodiť. V prípade požiadavky o názor, vyjadriť ho slušným a bezúhonným spôsobom;
  1. V prípade nespokojnosti s akoukoľvek aktivitou v klube BB-effect komunikovať to s vedením klubu a zdržať sa akýchkoľvek ohováraní, špekulácií a nekalých činností, ktoré by mohli poškodiť dobré meno klubu Butterfly Business Effect;
  1. Budovať si korektný vzťah ku každému členovi klubu BB-effect;
  1. Obsah, nápady, stratégie a podnikateľské know-how preberané na stretnutiach členov klubu BB-effect podliehajú etickej mlčanlivosti za účelom zachovania bezpečného prostredia;
  1. Zachovávať maximálnu diskrétnosť voči členom klubu BB-effect ako aj k iným osobám, ktoré sa klubu BB-effect zúčastnia, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. v platnom znení).